Огромный пушистый кот Дымка ищет дом!

Москва и МО. Возраст 3 года. Привит, кастрирован, обработан от паразитов. Дымка ласковый и вальяжный кот, нетерпящий конкуренции с другими котами. Дымка очень ориентирован на человека, любит ласкаться и тереться об ноги. Особенности Дымки: необычный окрас и отсутствие хвоста. 89162982102, Анастасия
Действие: 
Город: 
HTML: 
ryzheieldlnyismo/art/shstasy-kotik-glyube="nchihws-dntrleyhchet-svoy-dom">
oare/ovatrley"/arthref=malchif=otenok-greysi-v-dobrye-ruki">
beatris-moloielk="/art/shikarneystv-6hchet-svoy-dom">
ryzhslugityeTypotenok-greysi-v-dobrye-ruki">
chyoef="/art/skypotenok-greysi-3ya-ishchet-dom">
tolkopotsam-grenok-greysi-t/isotkypdaskarya-ishchet-dom">
osob/dey"/arthref=kss=-koshechkasemyuya-ishchet-dom">
belosnezkey"/goluboglaz="/art/shoshechka-asya-ishchet-dom">
chyoef="/art/skypotenok-greysi-2ya-ishchet-dom">
maly/skypmanyunyrneystv-v-dobrye-ruki">
ryzheieecuaon
chernylugityeTypotenok-greysi-v-dobrye-ruki">
osob/de="/acherniarn
oYn136/1_39tion">
chyoef="/art/skypotenok-greysi-0hchet-svoy-dom">
otenok-greysi-ryzhs"/art/shchet-svoy-dom">
moloielk="/art/shikarnsnezkarn
abrirt/ovyomnyy-
lyubntrlyam-ryzhsh/art/sovya-ishchet-dom">
oYn136/1_39tion">
moloielk="/art/shikarnm="nopotenok-greysiya-ishchet-dom">
ogromey"//art/defomnyy-dymarn active-v-dobrye-ruki">
moloielk="/art/shikarnsnezkarn
beatris-moloielk="/art/shikarneystv-3hchet-svoy-dom">
chuassey"/artyoref=osippotenok-greysiya-ishchet-dom">
muya-ko-dymokkoshecuf=novyom"/aya-ishchet-dom">
mini-rys-alisrns-k/deoikarmi-na-artah-4hchet-svoy-dom">
oare/ovatrle="/a
chuassey"/aroha=osippotenok-greysir0hchet-svoy-dom">
beatris-moloielk="/art/shikarneystv-2ya-ishchet-dom">
beatris-moloielk="/art/shikarneystv-1hchet-svoy-dom">
moloielk="/art/shikarnsnezkarn
mini-rys-alisrns-k/deoikarmi-na-artah-3hchet-svoy-dom">
nw-3royatno-milylugityeTyposhecuf="/ariglyube="nchihws-dntrley-0hchet-svoy-dom">
osob/dey"/art/sulev-razyskiv=ef=sam-e-otvetstvenn-greysiya-ishchet-dom">
otnovyomgodnpodarntrart/shikaeld onea-ashchet-svoy-dom">
oare/ovatrley"/art/sumarselkoshechka-ashchet-svoy-dom">
mini-rys-alisrns-k/deoikarmi-na-artah-2ya-ishchet-dom">
oasilisrnvaya-kmtyllk="/art/shikarn2-25-meshchet-svoy-dom">
trehcvete="/a
oislouh="/art/shikarnsonyopotenok-greysiya-ishchet-dom">
osob/dey"/art/sumarkizposhechkalyube="nchuyu-owmyuhchet-svoy-dom">
podroa hreneylugityeTypotearpotenok-greysiya-ishchet-dom">
chuasse="/art/skypfi"nopotenok-greysihchet-svoy-dom">
goluboglazy"/art/sualfipotenok-greysiya-ishchet-dom">
moloielk="/art/shikarnsa/shnarneysnok-greysiya-ishchet-dom">
shikarey"/echrey"/artpotenok-greysiya-ishchet-dom">
chuassey"/arthref=kessipotenok-greysiya-ishchet-dom">
push
moloielk="/art/shikarnvaksrneystvya-ishchet-dom">
nwveroyatno-
metisy-meyn-kunopotenok-greysihchet-svoy-dom">
otenok-greysir
smyshleey"/arthref=ryzhisuoshechka-ashchet-svoy-dom">
trehcvetey"/arthref=otenok-greysihchet-svoy-dom">
oaren- kovy"/arthref=arseniy-zhdyot-hozydesrhchet-svoy-dom">
chhrey"/arthref=chhrripotenok-greysi-3hchet-svoy-dom">
otdaetsyoparthref=otenok-greysihchet-svoy-dom">
sib-0 ki"/artpotnadwzkeygreysir1ya-ishchet-dom">
malysh-bastianroshechkalyube="nchuyu-owmyuhchet-svoy-dom">
trehcvetey"/arthref=otearpotenok-greysiya-ishchet-dom">
chhrey"/arthref=chhrripotenok-greysi-1hchet-svoy-dom">
sib-0 ki"/artpotnadwzkeygreysir0hchet-svoy-dom">
dune="na=oelikolepe="/azelhreglazka=otearp8hchet-svoy-dom">
chuassey"/malch
moloi="/a
dva-breTypfoks-ireydipotenok-greysiya-ishchet-dom">
chhrey"/arthref=chhrripotenok-greysi-0hchet-svoy-dom">
mini-rys-alisyps-kistoikarmi-na-u"noh-1hchet-svoy-dom">
sib-0 k="/a
dune="na=oelikolepe="/azelhreglazka=otearp6hchet-svoy-dom">
chuassey"/malch
sib-0 ki"/artpotnadwzkeygreysihchet-svoy-dom">
dune="na=oelikolepe="/azelhreglazka=otearp5hchet-svoy-dom">
tri=gestriikaipbhrripchhrripplampotenok-greysir1ya-ishchet-dom">
oshechka-as-art/suoliverya-ishchet-dom">
dune="na=oelikolepe="/azelhreglazka=otearp3hchet-svoy-dom">
mini-rys-alisyps-kistoikarmi-na-u"nohhchet-svoy-dom">
kuskarpchhssiposhechkalyube="nchuyu-owmyur0hchet-svoy-dom">
dymchaty"/art/susityyps-izumrudnymi-glaz=miposhechka-as-0hchet-svoy-dom">
moloienk="/a
dune="na=oelikolepe="/azelhreglazka=otearp1hchet-svoy-dom">
kuskarpchhssiposhechkalyube="nchuyu-owmyuya-ishchet-dom">
dune="na=oelikolepe="/azelhreglazka=otearp0hchet-svoy-dom">
chuassey"/malch
hrupkoe-nwzkeoe-sozdanislione=rotearptolao=ototvetst-1 e-greysir0hchet-svoy-dom">
p-fisonk=poshechka-abroe-serdcgritenok-greysirotearhchet-svoy-dom">
chuassey"/malch
oshechka-as-arthref=matrosikhchet-svoy-dom">
skazoikn="/a
belosnwzke="/a
ocharov=telny"/art/suryzh
moloienki"/art/subarsif=oshechka-as-2hchet-svoy-dom">
masyane=p kov="/a
chuassey"/malch
miniatyure="/a
ochen-umny"/arthref=malinka=otenok-greysirotearr0hchet-svoy-dom">
dva-nwzkeyh/arthrka=oozrast-3-mes=oshecuka-asya-ishchet-dom">
ocharov=telny"/arthref=taisypotenok-greysiya-ishchet-dom">
chuasseye/artyatypotenok-greysiya-ishchet-dom">
dve-nwzke-grmurlysiroozrast-3-mes=oshecuka-asya-ishchet-dom">
chuassey"/malch
dvoe/artyat=oshecukateply"/-asya-ishchet-dom">
ocharov=telnye/artyatypotenok-greysip1ya-ishchet-dom">
pushist="/aryzhae=p kov="/aearesarotearpotenok-greysihchet-svoy-dom">
ocharov=telny"/arthref=nyu"nopotenok-greysir0hchet-svoy-dom">
zelhreglaz="/a
ocharov=teln="/amoloienk="/a
oshechma-as-dl"/a
oshecuka-as-tri-ocharov=telnyh/arthrkahchet-svoy-dom">
du"nevnye/polosatye/artyatypotenok-greysip0hchet-svoy-dom">
belosnwzke-"/arthref=oshechka-asya-ishchet-dom">
nwveroyatnoa
chuassey"/malch
ocharov=telny"/arthref=nyu"nopotenok-greysihchet-svoy-dom">
nwveroyatnoa
chuassey"/malch
chetvero/artyat=otenok-greysiya-ishchet-dom">
dve-/peldiikaiapumkrno-ryskrnoshecuka-asya-ishchet-dom">
nwzke="/amil="/ai-osobene="/atashrkanoshechka-asya-ishchet-dom">
chuassey"/malch
mini-palasrrnsyuzi=oshechka-asya-ishchet-dom">
mil="/amalyiska=tinkinzhdyrt-samyh/luchshihomamu-iapapuhchet-svoy-dom">
masyane=p kov="/a
umny"/arthref=markiz=oshechka-asya-ishchet-dom">
vesely"/i-
ocharov=telny"/arthref=praisoposhechka-as-11ya-ishchet-dom">
brutalny"/oasiliy-dl"/anastoyashecihomuzhecild6hchet-svoy-dom">
slavey"/malch
ocharov=teln="/a
otdadim=otenok-greysipchuasseyh/artyatya-ishchet-dom">
masyane=p kov="/a
brutalny"/oasiliy-dl"/anastoyashecihomuzhecild5ya-ishchet-dom">
shprat/suisolainoshechka-as-1ya-ishchet-dom">
chuassey"/
brutalny"/oasiliy-dl"/anastoyashecihomuzhecild4hchet-svoy-dom">
chuassey"/malch
persypstepa-i-nyashrnoshecuka-ashchet-svoy-dom">
persidsk="/a
shprat/suisolainoshechka-as-0hchet-svoy-dom">
ocharov=teln="/amoloienk="/a
ocharov=teln="/amoloienk="/a
moskva=
masyane=p kov="/a
dva=ocharov=telnyh/arthrkrnoshecuka-asya-ishchet-dom">
ocharov=telny"/arthref=praisoposhechka-as-8hchet-svoy-dom">
brutalny"/oasiliy-dl"/anastoyashecihomuzhecild3ya-ishchet-dom">
moloienk="/a
nezhny"/art
malyisnmorispotenok-greysipi-zabotlivuyua/pmyuya-ishchet-dom">
malyisarnkothref=svx.hhrkrnotenok-greysihchet-svoy-dom">
sheyli/artnaristo
masyane=p kov="/a
pushist="/a/puebrist="/a/hsrpotpoiskaha-asahchet-svoy-dom">
neveroyatno"/arasot"/i-gracii-panter/a/hsrri-oshechka-asya-ishchet-dom">
ocharov=telny"/arthref=praisoposhechka-as-7ya-ishchet-dom">
brutalny"/oasiliy-dl"/anastoyashecihomuzhecild2hchet-svoy-dom">
mil-grpushistye/artyatyposhecuka-asya-ishchet-dom">
malyisnabri
oshechka-as-ia/pmyuamalyiska=pushahchet-svoy-dom">
mot.ikarnm-fildrnoshechkasamy"/luchshiya-asya-ishchet-dom">
ocharov=teln="/amoloienk="/a
moloienk="/a
kov="/aitpozitivn="/a
samostoyatelny"/artomuzhecilypoeniameshne-prat/otpoznakomitsya=3ya-ishchet-dom">
bogemn="/a
ozorno"/echrthref=otpoiskaha-asa-0hchet-svoy-dom">
ocharov=telny"/arthref=praisoposhechka-as-5ya-ishchet-dom">
brutalny"/oasiliy-dl"/anastoyashecihomuzhecild0hchet-svoy-dom">
slavey"/malch
moloienk="/a
ozorno"/echrthref=otpoiskaha-asahchet-svoy-dom">
mil-grocharov=isaiposhecuka-asya-ishchet-dom">
ocharov=telnye/artyatypotenok-greysip0hchet-svoy-dom">
ocharov=telny"/arthref=praisoposhechka-as-4hchet-svoy-dom">
belo-ryzhiyparthref=devoikaa-2-mesyaca=otearhchet-svoy-dom">
murchateln="/atrispotpoiskaha-asahchet-svoy-dom">
brutalny"/oasiliy-dl"/anastoyashecihomuzhecilya-ishchet-dom">
bezumnotenok-"/art/sumarselposhechka-asya-ishchet-dom">
ryiyypotpoiskahalyubyashecihorodainleyd1ya-ishchet-dom">
hrupk="/a
raznoglaz="/a
tigrov="/a
ochen-zhdhkasvoihorodainleyd
ocharov=telny"/arthref=praisoposhechka-as-1ya-ishchet-dom">
tri-ocharov=telnyh/arthrarnoshecuka-asya-ishchet-dom">
ryiyypotpoiskahalyubyashecihorodainleyd0hchet-svoy-dom">
samostoyatelny"/artomuzhecilypoeniameshne-prat/otpoznakomitsya=1ya-ishchet-dom">
ocharov=telny"/arthref=praisoposhechka-as-0hchet-svoy-dom">
harizm-fichny"/art-leoposhechka-as-0hchet-svoy-dom">
harizm-fichny"/art-leoposhechka-ashchet-svoy-dom">
moloienk="/asibiryaikarnmurarnoshechka-asya-ishchet-dom">
ryzhee-solnyshko-gabi=otearhchet-svoy-dom">
umny"/arthref=dizelposhechka-asya-ishchet-dom">
slavey"/malch
belosnezhn="/a
tigrov="/a
ryzh="/a
samostoyatelny"/artomuzhecilypoeniameshne-prat/otpoznakomitsya=0hchet-svoy-dom">
samostoyatelny"/artomuzhecilypoeniameshne-prat/otpoznakomitsyaya-ishchet-dom">
goluboglaz-"/arasavec-farshnoshechka-asya-ishchet-dom">
ryzh="/a
belosnezhn="/a
plyuihev="/aguisopprtomef=dikoypstepnoyd
trehcvetn="/a
trehcvetn="/a
trehcvetn="/a
ocharov=telny"/arto/malch
ryzh="/a
block block-flippy block-flippy-pyper block-flippy-flippy-pyper w-3 block-without-titleoftionblock-flippy-flippy-pyper views-row-odd"> block-inner s-sarfix views------------- on-image"> class= s-sarfix views--- lippy views------- on-imli"> prev views-----------ield-content">‹ Кошка Пушинка (метис сибирской) ищет дом.36/1----------i/liviews------- on-imli"> next views-----------ield-content">moloienk="/aМолоденькая кошечка Маша в добрые руки. ›36/1----------i/liview block block-block block-45 block-block-45 rst block-without-titleoftionblock-block-45 views-row-odd"> block-inner s-sarfix views------------- on-image"> class= s-sarfix views---iews-?itok=iew/oYn136/oYn13------i/Yn136/oYn13yass_sl> grid-roregieloregiel-ss_sbarasp cldoftionregiel-ss_sbarasp cldoviews-row-odd"> regiel-inner regiel-ss_sbarasp cld-inner views-yage"> block block-block block-14 block-block-14 rst block-without-titleoftionblock-block-14 views-row-odd"> block-inner s-sarfix views------------- on-image"> class= s-sarfix views---Статусы про кошек36/1Афоризмы про кошку/ospan>36/1Цитаты про кошку/ospan>36/1Высказывания про кошек36span>36/1Загадки про кошку/ospan>36/1Анекдоты про кошек36/1Передачи про кошек36span>36p>iews-?itok=iew/oYn136/oYn13 block block-="vie block-author-block-block block-="viewauthor-block-block w-3 vftionblock-="viewauthor-block-block views-row-odd"> block-inner s-sarfix views----------- block-titleo>Автор class= s-sarfix views--- blo13yoYn13ys="viwauthor-blocks=nt">tleorow-first views-row-odd"> fietlock block-bf="foaf:Isioc:UserAccou ya ab-bl.k"loru="tlisa8ss="views-ds-1р loruдefauee9f6amh t-ther_adpanced_in_ views-dd"> div class="views-l 3yage"> selhyagets--spaginaltok=yoYn136/bKNXg9jpg?itok=yoYn136/oYn1 ikesnt"yoYnsck-inn000cd------ loru ikesnt"u ya>0k=iew/o-inn000cd------ loruok=yoYnsnt"u ya>aaa0k=136/iew/o inlpoedd"> 136/1_396e vyage"> окош:  block-ck block-="vie block-author-byoYuuthor-byoYubyoYu"> block-titleo>Автор class= s-sarfix views--- s----------views-"> fa>aaa36/136/1 fa>aaa36/136/1 fa>aaa36p>iews-?3elроштк36span>36p>iews-?3elt/statok= s----------"> fa>aaa36p>iews-?3elреЁ про кspan>36p>iews-?3elt/statok= s----------"> fa>aaa36/136/1 fa>aaa36p>iews-?3elрой36span>36p>iews-?3elt/statok= soYn1/oYn13 block-ckck-block block-14 block-block-14 rst0block-without-0titleoftionblock-flippy-flippy-pyper ithout-0ck-inner s-sarfix views------------- on-image"> class= s-sarfix views---d_sloкой1itn="m ш"+ "g_slошея' "+ "border='0'3p36/pi'88'Imagepoi'15'><\/st")3 block block-="vie block-author-bcctag-block b3uthor-bcctag-b3u hor-block-bcctag-b3ck-inner s-sarfix views----------- block-titleo>Авторiew тЍошn-image"> class= s-sarfix views--- v 1 depth-0 t"u y-o>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнишьу/ки. on-a>  taav 1 depth-0 t"u y-3>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнК" ssюn-a>  taav 1 depth-0 t"u y-6>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнН=>ечеыеn-a>  taav 6 depth-0 t"u y-968>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнО---ами. o/livn-a>  taav 1 depth-0 t"u y-o>cefa--r tooltip:нька" rel"foagно- кяеыеn-a>  taav 5 depth-0 t"u y-o00>cefa--r tooltip:нька" rel"foagношамn-a>  tn13ya/oYn13 block-ck block-="vie block-author-bcctag-block b1uthor-bcctag-b1iewauthor-block-bcctag-b1ck-inner s-sarfix views----------- block-titleo>Авторiew тЍошn-image"> class= s-sarfix views--- v 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнА96.j50vf=шеьn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-o>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнБшле рй3n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнВtn=>ими on-a>  taav 2 depth-1 t"u y-5>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнЕку к сиук n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-o>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнКо шеьn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнКук пn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнЛ36 пи  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнМ36 ук с пn-a>  taav 6 depth-1 t"u y-1109>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнМ3_slo= 3n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнМук шепn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнНоo= ?3el ѽ Іn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнНоo с пn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-3>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнО>инІo= n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнОу/пn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнПче3n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнПк ьn-a>  taav 1 depth-0 t"u y-o>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнР3_slищяn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-3>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнР3_slЂo=-еа-ъяelt/st  taav 1 depth-1 t"u y-o>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнСама o/t/st  taav 3 depth-1 t"u y-38>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнСан?3e-ПЂ к ук n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнСа o/Ђo=n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнСок36n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-o>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнСшквошg_slaьn-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнТ_slaья.j536n-a>  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнТ" s/t/st  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнУф/t/st  taav 1 depth-1 t"u y-1>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнЧ=>м.3 пийt/st  taav 1 depth-1 t"u y-o>cefa--r tooltip:нька" rel"foagнЯо п3lo= aьn-a>  tn13ya/oYn13 block-ciel"> regie>iel"> block block-cie3yoYn13ys="vifoo--rhor-b block--foo--r thor-blo block-= block--foo--r k-inner sor-bzone-foo--r136iews-?thor-blozone-36iews- zone-foo--r136iews-dd"> div class=or-bzone-foo--r?thor-blozone zone-foo--rdd"> ws--ain-r112lock block-block bl-ss_s6arasp cldoftionfoo--r1viewsasp cldoviewsfoo--r1viewsael-inner regiel-ss_sbarasp cld-innerfoo--r1views block block-block block-14 block-block-14 rs2block-without2itleoftionblock-block-14 views-row-odd"> b2ck-inner s-sarfix views------------- on-image"> class= s-sarfix views---iews-?3el - ами. o/livp>iews="m fаs--бshctoign="m fi36span>36-ами" ssюp>iews-?3el - ами. o/livp>iews="m fа o= ?ьу/ew block block-block block-14 blockyoYuuthor-byoYubfoo--r1yoYuuthor-byoYubyoYubfoo--r1yoYuutleoftionblock-block-14 views-row-oyoYubyoYubfoo--r1yoYuck-inner s-sarfix views------------- on-image"> class= s-sarfix views--- lippy views------- yoYu">s----------views-"> fa>aaa fa>aaaatok= s----------"> fa>aaa36-?3eеn-a>atok= s----------"> fa>aaaRSSn-a>atok= s----------"> fa>aaa fa>aaa n13yas block bliel"> block foo--rliel"> iel"body html>